ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ

 

ਪੰਦਰਾਂ ਕੋਰੜੇ ਟੇਕ
ਕਵਰ ਪੇਜ
ਸਿਆਲ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਤਾ ਛੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ
ਔਖੀ ਘੜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਪੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ
ਸੰਖਨਾਦ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ
ਰੇਲ/ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਸਟੋਨ ਕਿੱਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਿਤਾ
ਬਹਿਸ ਕਿਆ ਨੇੜੇ ਕਿਆ ਦੂਰ
ਕਿਤਾਬ ਨੰਗੀ ਤੀਵੀਂ
ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ