ਸੰਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Subscription Rates

ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਭਾਰਤ: ਦੋ ਸਾਲ (ਡਾਕ ਖਰਚ ਸਮੇਤ):
ਰੁ: 300 (ਵਿਅਕਤੀਗਤ), ਰੁ: 500 (ਸੰਸਥਾ), ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ: ਰੁ: 5000, ਸੰਸਥਾ-ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ: ਰੁ: 7000,
ਡੋਨਰ: ਰੁ: 10,000

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਰ (ਹਵਾਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ)
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ:
ਦੋ ਸਾਲ: 50 ਪੌਂਡ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ: 300 ਪੌਂਡ
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ:
ਦੋ ਸਾਲ: 100 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ: 500 ਡਾਲਰ

ਸਿੱਧਾ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
SAHYTIK SANKH CHANDIGARH
A/C No: 499601010036167
IFSC Code: UBIN0549967
UNION BANK OF INDIA
SECTOR 35C, CHANDIGARH

Subscription Cheques/ Bank Dreft should be sent in the name of SAHYTIK SANKH CHANDIGARH only.

ਨਵਾਂ ਡਾਕ ਪਤਾ
#2178, ਸੈਕਟਰ 50-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ
ਫ਼ੋਨ: 0172-2674178,
ਮੋਬਾਈਲ: 9417013869, 09910040349

sankhpunjabi@gmail.com

Click here for
further enquiries through E-mail